Strona główna Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu dla Wzgórza

  Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu dla Wzgórza

  477
  0
  PODZIEL SIĘ

  Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o:

  przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i al. Marszałka Piłsudskiego oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

  Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców.

  Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 16 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r. w następujących formach:

  1. Otwartego spotkania dla mieszkańców z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dn. 20 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali 105.
  2. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego w okresie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
  a) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
  b) drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”,
  c) bezpośrednio: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 (okienko po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”.
  1. Zbierania uwag ustnych w trakcie dwóch spacerów badawczych z mieszkańcami, które rozpoczną się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) w następujących terminach:
  a) 22 czerwca 2017 r. o godz. 17.30,
  b) 24 czerwca 2017 r. o godz. 10.00.

  Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
  a) złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisane powyżej,
  b) złożone na formularzu konsultacyjnym, który nie został podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
  a) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
  b) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.