Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 21 Mar, 2023

Są środki na rewitalizację gdańskich dzielnic

Są środki na rewitalizację gdańskich dzielnic

Wszystkie gdańskie projekty rewitalizacyjne uzyskają unijne dofinansowanie. A to oznacza, że cztery gdańskie dzielnice – Letnicę, Dolne Miasto, Nowy Port i Dolny Wrzeszcz - czekają rychłe zmiany.

8 stycznia Miasto złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wnioski aplikacyjne o dofinansowanie unijne czterech projektów rewitalizacyjnych gdańskich dzielnic. Gdańsk i Słupsk aplikowały o unijne środki z puli 75 milionów złotych. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie.

Ostatecznie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Gdańsk otrzyma na realizację projektów ok. 43 mln zł. Choć jest szansa na to, że projekty będą dodatkowo zasilane. – Liczymy na oszczędności finansowe, które mogą sukcesywnie pojawiać się po przetargach ogłaszanych dla zadań określonych w projektach rewitalizacyjnych Gdańska i innych gmin - tłumaczy Grzegorz Lechman z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Propozycja Miasta, by zaoszczędzone środki zasilały gdańskie projekty rewitalizacyjne spotkała się ze zrozumieniem Marszałka Województwa Pomorskiego z uwagi na fakt, że Gdańsk zaangażowany jest w realizację bardzo wielu projektów, w tym związanych
z przygotowaniem miasta do Euro 2012.

By doszło do realizacji wszystkich projektów rewitalizacyjnych, co uzależnione było od unijnego wsparcia, Miasto zadeklarowało zwiększenie wkładu własnego oraz zwróciło się do marszałka z prośbą o zróżnicowane poziomu dofinansowania w ramach każdego z czterech projektów. – Nasi partnerzy, czyli wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości przylegają do przebudowywanych przestrzeni publicznych, nie są w stanie ponieść większego wkładu w projekt niż zadeklarowane we wniosku 30 procent. Stąd nasza prośba do marszałka, by dofinansowanie zróżnicować tak, by globalna kwota dofinansowania uwzględniała możliwość finansowania projektów naszych partnerów na maksymalnym poziomie – 70 procent, tym samym obniżając poziom dofinansowania Miasta, które nadrobi straty zwiększając wkład własny. Marszałek na prośbę przystał – tłumaczy Lechman.


Gdańskie projekty rewitalizacyjne:

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach projektu, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna i nadziemna, w zakresie wykonania nowej nawierzchni ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej i budowy aktywnego systemu odprowadzającego wody opadowe i gruntowe. Ponadto planuje się uzupełnienie i rewaloryzację zieleni oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Rewitalizacja obejmie też przebudowę elementów budynków bezpośrednio przylegających do pasów drogowych, a także remont i przebudowę budynków przeznaczonych do realizacji celów społecznych i kulturalnych. Ponadto prowadzone będą działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 42, 2 mln zł, dofinansowanie wyniesie około 6,5 mln złotych

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. W ramach działań inwestycyjnych nastąpi przebudowa i modernizacja ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych, wraz z infrastrukturą techniczną i budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Ponadto planowana jest przebudowa elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych. Oprócz działań inwestycyjnych planowana jest organizacja działań, mających na celu zminimalizowanie zróżnicowania (ekonomicznego, społecznego, edukacyjnego) występującego wśród mieszkańców dzielnicy. Służyć temu będzie przede wszystkim aktywizacja społeczna całej dzielnicy, prowadzona głównie przez organizację pozarządową oraz gdański MOPS. Działania te mają prowadzić do zmiany postaw mieszkańców oraz podniesienia jakości życia w dzielnicy. Obszar projektu ograniczony jest ulicami Kościuszki, Al. Legionów, placem Komorowskiego, ul. Wyspiańskiego i terenami kolejowym. planowany koszt realizacji: 20,7 mln zł; dofinansowanie wyniesie około 11,3 mln złotych

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Celem rewitalizacji społecznej w tej dzielnicy ma być całkowita zmiana stylu życia mieszkańców dzielnicy. Służyć temu ma przede wszystkim aktywizacja społeczna całej dzielnicy, prowadzona głównie przez MOPS w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe. Program rewitalizacji gospodarczej będzie skierowany do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, często od lat utrzymujących się jedynie ze środków finansowych pochodzących z MOPS lub PUP. Główny nacisk w projekcie gospodarczym położony jest na aktywizację zawodową mieszkańców dzielnicy. Ponadto, remontem kapitalnym objętych zostanie 29 budynków mieszkalnych i przestrzeni półpublicznych; przebudowę i modernizację pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej nr 22 i Uczniowskiej 22 , na potrzeby bazy lokalowej dla realizacji działań społecznych w dzielnicy oraz przebudowę i modernizację większości ulic. planowany koszt realizacji: 59, 5 zł, dofinansowanie wyniesie około 14,3 mln złotych

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Przedsięwzięcia realizowane na obszarze rewitalizowanym Nowego Portu to adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni na potrzeby CSW „Łaźnia\" przy ul. Strajku Dokerów 5, na Hotel Sztuki oraz na potrzeby prowadzenia działań społecznych przez CSW Łaźnia oraz organizacji społecznych i mieszkańców dzielnicy. Ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja Placu Ks. Jana Gustkowicza w zakresie m.in.: nowej nawierzchni placu i przestrzeni ulicznych, chodników, zieleni niskiej oraz zaaranżowania placu jako przestrzeni atrakcyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Inwestycje te zwiększą bazę lokalową dla działań społecznych, kulturalnych, artystycznych. Działania społeczne rozbudują i wzmocnią kapitał społeczny Nowego Portu poprzez aktywizację mieszkańców, zmniejszenie nasilających się problemów społecznych, zwiększenie liczby organizacji pozarządowych działających w dzielnicy, poszerzenie oferty społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i artystycznej itp. 20, 6 mln zł; dofinansowanie wyniesie około 11,3 mln złotych.